4H - Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa

Vad är 4H?

4H är en internationell ideell ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater. Vi finns i över 80 länder och riktar oss till barn och ungdomar 6-25 år.

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Visionen ska uppnås genom att i samspel med människor och natur upptäcka deras rika värden och mångfald. I detta är varje art och individ en viktig del av helheten utan att vara mer värd än någon annan.

4H:s motto är “Lära genom att göra”, och vårt mål är att det ska genomsyra all vår verksamhet.

Inom 4H bedriver vi verksamhet av ungdomar, för ungdomar. Det innebär att våra ledare i huvudsak är unga. I styrelser och kommittéer sitter ungdomar, som själva tar ansvar för och fattar beslut gällande sin fritid.

4H står för:

HUVUD för kunskap

HJÄRTA för medkänsla

HAND för färdighet

HÄLSA för ett sundare levnadssätt

Namnet 4H

Det är lite oklart när klubbverksamheten fick namnet 4H. De första åren hade klubbarna i regel namn bara efter platsen. 1909 vet man att 4H användes. Symbolen var en treklöver med ett H i varje blad för orden Huvud, Hjärta och Hand. Fyrklövern användes också och år 1911 vet man att rörelsen kallades 4H.  Fyrklövern – lyckoklövern – hade blivit symbolen för vad som skulle bli världen största lantungdomsrörelse.

4H-symbolen i form av en fyrklöver med ett H på varje blad utformades alltså i USA omkring år 1911. De fyra H:na är begynnelsebokstäver i orden Head (Huvud), Heart (Hjärta), Hand (Hand) och Health (Hälsa). Symboler för kunskap, medkänsla, färdighet och ett sunt levnadssätt.

4H idag

Arbetet inom dagens 4H bygger på idéerna ”Att göra det bästa bättre” och ”För ungdomen – genom ungdomen”. Genom att medlemmarna själva får ta ansvar för sin klubb och verksamheten i denna kan de utvecklas till goda samhällsmedborgare med ett demokratiskt ansvar. En 4H-klubb blir ett samhälle i miniatyr, med vald styrelse, men där klubbmötena ger alla lika möjlighet att vara med om att bestämma. 4H skall – samtidigt som en god miljö skapas – ge ungdomar aktivitetsmöjligheter, spänning och locka till äventyr.

Enligt stadgan är 4H-rörelsen partipolitiskt och religiöst obunden. Detta innebär inte att 4H måste stå utanför samhällsdebatten. Organisationen kan – och skall – i stället yttra sig om frågor av intresse för rörelsen och medlemsgrupperna utan att behöva ta hänsyn till olika politiska partiers ställningstagande.

Organisationsdelegationen 1979 angav följande utvecklingslinjer i 4H-arbetet:

1. 4H skall utvecklas som en fri och oberoende ungdomsorganisation med medlemmarna som beslutande och ansvariga

2. 4H skall ha allmän ungdomsverksamhet (medborgarskolning)

3. 4H skall dessutom ha en yrkesinriktad verksamhet kring jord, skog och hem

4. 4H skall ha verksamhet både på landsbygd och i tätort